DR NICOLA ZERBINATI

“NEAUVIA: Kwas hialuronowy nowej generacji”

XII Światowy Kongres Medycyny Anti-Aging Monte Carlo

Specjalista Dermatologii i Wenerologii

Adiunkt, Uniwersytet w Varese, Włochy

centroCEO Centro Medico Polispecialistico srl

Pavia – Milano – Como – Bergamo – Udine – Rho – Piacenza – Bologna – Modena – Firenze – Lecce

I. RYNEK KWASU HIALURONOWEGO

Każdego roku wypełniacze skórne na bazie kwasu hialuronowego są wykorzystywane w wielu procedurach ze względu na proste stosowanie, skuteczność i profil bezpieczeństwa. Zgodnie z najnowszymi statystykami w większości procedur w medycynie estetycznej wykonywanych w USA stosuje się obecnie wypełniacze na bazie kwasu hialuronowego. Przewiduje się, że tendencja ta będzie się umacniać, ponieważ na chwilę obecną żadne wypełniacze nie dorównują wypełniaczom na bazie kwasu hialuronowego pod kątem właściwości i potencjalnych korzyści.

5700000
Toksyna botulinowa typu A (+8% od 2011 r.)

 

1900000
Wypełniacze tkanek miękkich (+5% od 2011 r.)
1000000
Peeling chemiczny (+2% od 2011 r.)
924000
Depilacja laserowa (+4% od 2011 r.)
791000
Mikrodermabrazja (+8% od 2011 r.)

II. KWAS HIALURONOWY

Kwas hialuronowy (HA) to naturalny liniowy i nierozgałęziony wielocukier składający się z naprzemiennie ułożonych cząsteczek N-acetylo-D-glukozaminy i reszt kwasu D-glukuronowego. Jest to podstawowy składnik macierzy pozakomórkowej tkanki łącznej miękkiej.

 

III. BACILLUS SUBTILIS

HA występuje we wszystkich tkankach ludzkich i zwierzęcych, w których pełni istotne funkcje strukturalne, reologiczne, fizjologiczne i biologiczne. HA wykazuje charakterystyczne właściwości nawilżające i wisko-elastyczne przy jednoczesnym braku immunogenności i toksyczności.

 

Stosowanie hialuronidazy w leczeniu reakcji ziarniniakowych na kwas hialuronowy lub niepożądanego przemieszczania się kwasu hialuronowego

Harold J. Brody, MD
Katedra Dermatologii, Emory University School of Medicine, Atlanta, Georgia

KONTEKST. W przeszłości reakcjom na wypełniacze tkanek miękkich lub ich przemieszczaniu się towarzyszyły obawy, ponieważ czas stanowił sedno poprawy pomimo leczenia wspomagającego. Hialuronidaza to enzym powodujący rozpuszczanie kwasu hialuronowego w skórze, a ponadto umożliwiający leczenie reakcji w postaci ziarniniakowych ciał obcych na kwas hialuronowy. Przyczyną takich reakcji mogą być alergie na materiał lub odpowiedź immunologiczna na zanieczyszczenia białkowe w preparatach kwasu hialuronowego. Rozpuszczenie materiału w przypadku niepożądanego przemieszczania się materiału lub reakcji alergicznych może pozwolić oszczędzić czas oraz przeciwdziałać niezadowoleniu pacjenta.
CEL. Ocena zastosowania hialuronidazy w leczeniu zarówno reakcji alergicznych, jak i niepożądanego przemieszczania się kwasu hialuronowego w skórze.
METODY. Opisano przypadek przewlekłej reakcji ziarniniakowej na kwas hialuronowy w postaci do wstrzykiwań oraz przypadek niepożądanego przemieszczania się materiału, wraz z późniejszym pomyślnym leczeniem z zastosowaniem śródskórnie podawanej hialuronidazy, wraz z przykładowymi zastosowaniami hialuronidazy.
WYNIKI. Hialuronidaza pozwoliła zredukować dyskomfort pacjentów w ciągu 24 do 48 godzin, zmniejszając obawy lub niezadowolenie pacjenta.
WNIOSKI. Zastosowanie hialuronidazy w leczeniu reakcji alergicznych na kwas hialuronowy oraz niepożądanego przemieszczania się materiału znajduje uzasadnienie.

IV. DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE KWASU HIALURONOWEGO

Nie przeprowadzono formalnej oceny prawdziwych reakcji nadwrażliwości, lecz reakcje takie występują w połączeniu z niespecyficznymi przewlekłymi reakcjami ziarniniakowymi w okresie 6 miesięcy z częstością

2.8%.

Narins RS, Brandt F, Leyden J, et al. A randomized, double blind, multicenter comparison of the efficacy and tolerability of Restylane versus Zyplast for the correction of nasolabial folds. Dermatol Surg 2003;29:588–95.

Klein wysunął hipotezę, że alergia nie jest główną przyczyną reakcji na kwas hialuronowy. Badania sugerują, że odpowiedź immunoglobulin IgG i IgE występuje rzadko, a w większości przypadków odpowiedź stanowi reakcję raczej na zanieczyszczenia białkowe niż sam kwas hialuronowy.

Klein AW. Granulomatous foreign body reaction against hyaluronic acid, a letter to the editor. Dermatol Surg 2004;30:1070.

IV. KWAS HIALURONOWY WYTWARZANY PRZEZ BACILLUS SUBTILIS

Ta innowacyjna technologia jest oparta na fermentacji bezpiecznych szczepów bakterii Bacillus subtilis, powszechnie znanego, niepatogennego żywiciela, wykorzystywanego przez Novozymes w produkcji szeregu wyrobów, którym przyznano status produktów powszechnie uznanych za bezpieczne (GRAS – General Recognised AS Safe) w USA.

 

W celu osiągnięcia wysokiego stopnia czystości w procesie wykorzystuje się minimalne ilości nośników, bez surowców pochodzenia zwierzęcego, oraz zastrzeżoną prawnie technologię wykorzystującą wodę, co eliminuje konieczność stosowania rozpuszczalników organicznych.

 

Zakład BSHA został wybudowany zgodnie ze standardami najwyższej jakości dla produkcji wyrobów farmaceutycznych. Zakład ten będzie obsługiwać zarówno rynek wyrobów medycznych, jak i produktów farmaceutycznych. Procesy produkcyjne w zakładzie są prowadzone zgodnie z Wytycznymi ICH Q7 dla aktywnych substancji farmaceutycznych (API) i spełniają wszystkie mające zastosowanie wymagania dotyczące stosowania kwasu hialuronowego w produktach leczniczych.

Produkcja kwasu hialuronowego na bazie bakterii Bacillus subtilis
Gen hasA z bakterii Streptococcus equisimilis, który koduje syntazę hialuronianową, występuje w bakteriach Bacillus subtilis, co umożliwia produkcję kwasu hialuronowego (HA) w zakresie 1-MDa. Uzyskano i przebadano sztuczne operony, z których wszystkie zawierały gen hasA wraz z jednym lub kilkoma genami kodującymi enzymy uczestniczące w syntezie prekursorów UDP, niezbędnych w syntezie HA. Ustalono,, że produkcja kwasu glukuronowego UDP stanowi czynnik ograniczający w przypadku bakterii B. subtilis oraz że nadmierna ekspresja genu hasA wraz z endogennym genem tuaD jest wystarczająca w celu zapewnienia wysokiego poziomu produkcji HA. Dodatkowo wykazano, że materiał uzyskany na bazie bakterii B. subtilis jest wydzielany i wysokiej jakości, porównywalnej z dostępnymi obecnie w handlu źródłami HA.

 • Efektywna kontrola i dobra odtwarzalność ciężaru cząsteczkowego
 • Docelowy ciężar cząsteczkowy przy niskiej polidyspersyjności
 • Czas rozpuszczania przyspieszony o 35% w celu szybkiego uzyskania preparatu roztworu
 • Poprawiona filtrowalność ułatwiająca proces sterylizacji preparatów płynnych
 • Doskonała stabilność cieplna umożliwiająca autoklawowanie
 • Długi okres przydatności do użytkowania
 • Doskonały profil bezpieczeństwa i czystości potwierdzony dokumentacją

Obraz SEM, fotografia: Uniwersytet Ludwika Maksymiliana, Monachium, Niemcy

Wypełniacze na bazie kwasu hialuronowego zapewniają lepszą biokompatybilność i niskie ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u pacjentów. Dodatkowo nie są wymagane diagnostyczne testy skórne, a wypełniacze ulegają naturalnemu rozkładowi in vivo pod wpływem endogenicznej hialuronidazy.

Produkty dostępne obecnie na rynku są różnicowane ze względu na parametry takie jak źródło HA, stężenie HA, charakter środka sieciującego, przebieg procesu sieciowania (sieciowanie pojedyncze lub wielokrotne), rozmiar cząstki i stosunek usieciowanego hydrożelu HA do roztworu hydrożelu HA.

V. NEAUVIA: YOU CAN FILL

NEAUVIA jest pozyskiwana w pierwszym i jednym na świecie procesie rekombinacji opartym na fermentacji bezpiecznych i niepatogennych szczepów bakterii Bacillus subtilis. W procesie wykorzystuje się minimalne ilości nośników, bez surowców pochodzenia zwierzęcego, oraz zastrzeżoną prawnie technologię wykorzystującą wodę, co eliminuje konieczność stosowania rozpuszczalników organicznych.

Powstały w ten sposób hialuronian sodu charakteryzuje się niezrównaną czystością i szczególnie niskim stężeniem kwasów nukleinowych, protein, endotoksyn bakteryjnych i zanieczyszczeń drobnoustrojowych*, co jak się zakłada zmniejsza ryzyko reakcji nadwrażliwości w przypadku wstrzykiwania materiału jako liniowego lub usieciowanego HA. Ponadto kontrolowany proces produkcji zapewnia odtwarzalny ciężar cząsteczkowy HA przy ograniczonym składzie ziarnowym..

V. USIECIOWANIE

Żel polimerowy składa się z usieciowanej macierzy ciał stałego (sieci) z połączeniami fizycznymi i chemicznymi, całkowicie wypełnionej cieczą.

Żel polimerowy kwasu hialuronowego posiada zdolność zatrzymywania cieczy, z którą ma kontakt (w przypadku hydrożelu cieczą tą jest woda) i dlatego można go traktować jako roztwór polimeru o właściwościach ciała stałego i spoistych właściwościach transportu dyfuzyjnego cieczy.

Istnieje wiele przyczyn pegylacji (tzn. kowalentnego przyłączania cząsteczek PEG) peptydów i białek, w tym osłonowanie epitopów antygenowych i immunogenicznych, osłonowanie absorpcji receptorowej przez układ siateczkowo-śródbłonkowy (RES) oraz uniemożliwienie rozpoznania i degradacji enzymów proteolitycznych.

Chemia pegylacji peptydów i białek
Streszczenie
Glikol polietylenowy (PEG) to w dużym stopniu zbadany polimer wykorzystywany do kowalentnej modyfikacji makrocząsteczek i powierzchni biologicznych w wielu zastosowaniach farmaceutycznych i biotechnicznych. W modyfikacji makrocząsteczek biologicznych, istotną rolę odgrywa modyfikacja peptydów i białek. Można wskazać wiele powodów pegylacji (tzn. kowalentnego dołączania cząsteczek PEG) peptydów i białek, w tym osłanianie epitopów antygenowych i immunogenicznych, osłanianie wchłaniania receptorowego przez system siateczkowo-śródbłonkowy (RES) oraz uniemożliwienie rozpoznawania i degradacji enzymów proteolitycznych. Sprzężenie z cząsteczkami PEG zwiększa również wielkość pozorną polipeptydu, zmniejszając w ten sposób filtrację nerkową i modyfikując biodystrybucję. Ważnym aspektem pegylacji jest wprowadzanie różnych grup funkcyjnych PEG, których celem jest dołączenie cząsteczki PEG do peptydu lub białka. Celem niniejszej pracy był przegląd aspektów chemicznych i metod pegylacji, ze szczególnym uwzględnieniem nowych (drugiej generacji) pochodnych PEG, sprzężenia odwracalnego i struktur PEG. © 2002. Elsevier Science B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Słowa kluczowe: pegylacja, białko PEG, sprzężenie PEG, chemia PEG

Glikol polietylenowy (PEG) to w dużym stopniu zbadany polimer wykorzystywany w kowalentnej modyfikacji biologicznych makrocząsteczek i powierzchni w wielu zastosowaniach farmaceutycznych i biotechnicznych.

 

 • Korzystny profil bezpieczeństwa PEG
 • Glikol polietylenowy LD50 (doustnie, szczur) 30,200 mg/kg
 • BDDE (eter 1,4 diglicydowy butanediolu) LD50 (doustnie, szczur) 1,134 mg/kg
 • DVS (sulfon diwinylu) LD50 (doustnie, szczur) 32 mg/kg

Właściwości te umożliwiają uzyskanie jednorodnego usieciowanego hydrożelu HA o określonej wielkości oczek i odtwarzalnym profilu biodegradacji. Wszystkie te właściwości są korzystne, jeżeli HA jest składnikiem wypełniaczy skórnych: Ultra wysoka czystość i odtwarzalne właściwości cząsteczkowe BSHA i nowego usieciowania PEG zwiększa bezpieczeństwo, spójność i wytrzymałość produktu finalnego.

 • pH  :  5,5 e 5,8
 • Osmolalność:   310 mOsm
 • Stężenie resztkowe białek <0,01 ppm
 • Stężenie endotoksyn <0,01 EU/ml
 • Stężenie kwasu nukleinowego <0,01 ppm
 • Ciężar cząsteczkowy 1 300 000 D

VI. PRODUKTY NEAUVIA

INTENSE

sodium hyaluronate

STIMULATE

hydroxyapatite

HYDRO DELUXE

sodium hyaluronate

Neauvia Organic Intense zawiera największe stężenie kwasu hialuronowego (28 mg/ml). Produkt ten można stosować do głębokiego wypełniania tkanek i modelowania objętościowego.

 • Wysoka spoistość
 • Wysoki stopień usieciowania
 • Wysoka wisko-elastyczność

Neauvia Organic zawiera 1% hydroksyapatytu Produkt ten zawiera jedno z największych stężeń stabilizowanego hialuronianu sodu o wysokiej spójności wśród produktów obecnie dostępnych na rynku – 26 mg/ml. Produkt ten łączy biologiczną aktywność i biokompatybilność kwasu hialuronowego z mikrosferami hydroksyapatytu, co pozwala osiągnąć lepszy efekt wypełnienia tkanek i poprawia odporność na biodegradację. Produkt można stosować do wypełniania ubytków tkanek oraz pobudzania produkcji kolagenu w strefach aplikacji.

Neauvia Organic Hydro Deluxe zawiera nieusieciowany hialuronian sodu w stężeniu 18 mg/ml. Produkt ma postać wisko-elastycznego, przezroczystego hydrożelu. Zawiera 0,1% hydroksyapatytu wapnia (CaHA). Poprawia nawilżenie, sprężystość i elastyczność skóry. Pomaga w leczeniu i profilaktyce nadmiernego zwiotczenie skóry. Produkt jest stosowany podskórnie.

Igła 25 G or kaniula 23 G

Igła 27 G or kaniula 25 G

CERTYFIKATY NEAUVIA

Igła 30 G lub kaniula 27 G

CE (Europa)

KFDA (Korea Południowa)

MOF (Izrael)

Kuwaitian HM (Kuwejt)

– W trakcie przygotowania: ANVISA (Brazylia), GO-STANDARD (Rosja) –

V. EFEKTY NEAUVIA

Otwarte badanie kliniczne

Ocena wg wskaźnika zmarszczek Anthera